REKLAMA
Reklama na internetovom portáli Art Business Centre

Spoločnosť Art Business Centre popri svojej základnej činnosti poskytuje tiež na stránkach svojej internetovej domény reklamný priestor pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty, spoločnosti, organizácie, či inštitúcie, a to bez na to, či predmet činnosti týchto subjektov je, alebo nie je smerovaný ku kultúre.

Efektívnosť reklamy poskytovanej internetovou doménou spoločnosti Art Business Centre je výhodná po každej stránke.

Nie je to len v jej rozsahu a dostupnosti (medzinárodná doména), ale aj v príťažlivom obsahu jej činnosti, ktorý priťahuje zaujímavú a solventnú klientelu definovanú záujemcami o umenie, a tiež aj samotnými účastníkmi – umeleckým stavom.

Len pre informáciu, na našom portáli o umení je každý mesiac zobrazených v priemere 80 000 strán.

Touto cestou si dovoľujeme ponúknuť priestor pre reklamu, ktorá je realizovaná formou statických alebo animovaných obrazových spotov, tuzemským i zahraničným podnikateľským i nepodnikateľským subjektom, bez ohľadu na predmet ich činnosti.

Formáty reklamných plôch:

JPG alebo GIF, pričom  - štvorec má: 125 x 125 bodov (veľkosť do 20kB)
                                           - reklam. pás: 468 x 60 bodov (veľkosť do 30kB)

V prípade záujmu a obojstrannej prospešnosti ponúkame možnosť bezplatnej, recipročnej výmeny reklamných bannerov s rovnocenným umiestnením na stránkach ABC a stránkach partnera, ktorý prejaví záujem o takúto formu reklamy.

Spoločnosť zabezpečí na náklady objednávateľa a podľa jeho požiadaviek kompletnú výrobu reklamného spotu v štandardnom prevedení. Pokiaľ má objednávateľ takýto spot už pripravený, spoločnosť tento po uzatvorení zmluvy nainštaluje do svojej internetovej domény.

Svoj záujem a reklamu môžete zasielať na adresu:
e-mail – abc@artcentre.sk