REKLAMA
Ako sa prihlásiť do internetovej galérie spoločnosti ABC
 1. Prihlásiť sa možno elektronickou formou zaslaním niekoľkých ukážok výtvarných diel.
   
 2. Spoločnosť následne zašle dva návrhy rovnopisov zmluvy.
   
 3. Záujemca si v zmluve vyznačí oblasť a tvorivé odbory, v ktorých chce prezentovať svoje diela a ich počet.
   
 4. Priloží reprodukcie diel.
   
 5. Každá reprodukcia musí byť označená nasledujúcimi údajmi:

  - názov diela
  - technika
  - rozmery
  - rok vzniku
  - predajná cena
  - poznámka (podľa potreby)
  - na reprodukcii vyznačiť polohu diela
   
 6. Údaje môžu byť uvedené aj samostatne na zozname, podľa očíslovania reprodukcií.
   
 7. Reprodukcie diel, ktoré budú ponúkané do predaja, je možné zaslať aj v elektronickej forme (vo formáte RGB, min. 72 dpi) alebo aj v katalógu, pričom je potrebné dodržať presné označenie reprodukcií (viď VI., bod 5.-8.).
   
 8. Na požiadanie záujemcu, spoločnosť ABC zabezpečí nafotenie diel, ktoré budú ponúkane do predaja. Spoločnosť ABC vykoná nafotenie diel a ich reprodukcie na náklady záujemcu.
   
 9. Stručný profesijný životopis, podľa nasledujúcich údajov:

  - foto autora (ak si želá)
  - meno a priezvisko, titul
  - pseudonym
  - narodený
  - štúdia
  - odbor tvorby
  - samostatné výstavy, kolektívne výstavy - výber najvýznamnejších
  - sympózia, študijné pobyty
  - ceny a ocenenia
  - zastúpenie v galériách

   
 10. Profesijný životopis bude sprístupnený pri ponúkaných dielach v internetovej galérií spoločnosti ABC
   
 11. Záujemca podpíše priložené zmluvy a spolu s prílohamy ich zašle na adresu spoločnosti.
   

Ďalšie informácie nájdete v časti: PRAVIDLÁ A PODMIENKY.